Päivi Maunola

Mitä on kirjallisuusterapia?
Kirjallisuusterapia on itsetuntoa ja vuorovaikutustaitoja vahvistava terapiamuoto. Sitä voidaan toteuttaa ryhmä- ja yksilötyöskentelyssä. Kirjallisuusterapian perustana käytetään työmenetelmiä, joita saadaan kirjallisuuden ja kirjoittamisen kautta. Lisäksi apuvälineitä kirjallisuusterapiaan löytyy eri taideterapiamuodoista.

Mitä on sielunhoitoterapia?
Sielunhoitoterapiassa on mahdollisuus saada ammatillista apua kriisin läpikäymiseen tai muuhun henkiseen pahoinvointiin. Ihminen ja hänen ongelmansa kohdataan yksityisyyttä ja yksilöllisyyttä kunnioittaen.
Sielunhoitoterapeutti asettautuu koulutukseltaan ja työn kuvaltaan sielunhoidon ja psykoterapian välimaastoon. Asiakkaan asettamat tavoitteet kuljettavat terapiaprosessia eteenpäin ja se kestää vähintään 3–5 tapaamiskertaa. Sielunhoitoterapian perustana on kristillinen ihmiskäsitys ja psykologinen tieto.
Sielunhoitoterapia tarjoaa autettavalle rauhan, levon ja turvan paikan, jossa hän saa tuntea itsensä arvostetuksi ja aidosti kohdatuksi. Luottamuksellisessa ilmapiirissä, jossa autettava kokee olevansa rakastettu ja arvokas omana itsenään, hän alkaa vähitellen tunnistaa, tuntea ja työstää niitä asioita, jotka ohjaavat häntä löytämään ratkaisuja ongelmiinsa.
Sielunhoitoterapia ei ole pika-apua. Se on prosessi, jonka tarkoitus on johtaa pitkäkestoiseen, kokonaisvaltaiseen, sielun, hengen ja ruumiin hyvinvointiin.

”Auttajana en asetu autettavani yläpuolelle;
kuljen kappaleen matkaa hänen rinnallaan.”

Päivi Maunola
Kirjallisuusterapiaohjaaja
Sielunhoitoterapeutti

puh. +358 44 970 3263
ma-to klo 17-21
pe klo 8-19

Olemassaolon oikeus, rakastaminen ja rakastetuksi tuleminen ovat ihmiselämän tärkeimpiä perusarvoja.
Niiden tulisi olla meihin jo kohdussa istutettuja perusturvallisuuden ja elämän tarkoituksen lähteitä.